www.stanleytravel.com.hk   Tel.(852)2706 4938
Stanley Travel Stanley TravelStanley TravelStanley TravelStanley Travel
[中西區] - 香港大學美術博物館
資訊:
洗手間
需行樓梯
歷史
觀光
介紹:
開放時間 星期二至六 上午九時三十分至下午六時 星期日 下午一時至六時 香港大學美術博物館原稱為馮平山博物館,創立於一九五三年,前身原為香港大學馮平山圖書館,一九三二年馮平山樓落成後正式成立,圖書收藏以中文文獻為主,兩者皆以捐建人名義冠名。一九六一年,馮平山圖書館遷至大學圖書館總館後,馮平山樓才正式作為博物館用途。一九九四年,博物館再易名為香港大學美術博物館,並於一九九六年增建新翼徐展堂樓。過去六十年來,作為香港現存歷史最悠久的博物館,博物館庋藏許多中國文物與藝術品,其中青銅與陶瓷館藏可由清代(一六四四年至一九一一年)上溯至新石器時代(約公元前七零零零年至公元前二一零零年),而書畫館藏則介於明代 (一三六八年至一六四四年) 與二十一世紀之間。 館藏以陶瓷最受矚目,當中包括漢代(公元前二零六年至二二零年)鉛釉陶器及唐代(六一八年至九零七年)三彩器等早期明器。基於瓷器一直是中國對外經貿的主要商品,其中尤以越瓷及青瓷備受東南亞及韓國人士青睞。至於曾為迎合中東及歐洲市場於中國發展而成的青花瓷器,亦有代表作品見於館藏,當中尤以唐青花三足水盂最為人津津樂道。另外其它重要館藏還包括定窯、磁州窯等宋代 (九六零年至一二七九年)瓷器,以及明清兩代的單色釉和彩瓷。 另一批館藏珍品,則有商代(約公元前一六零零年至約公元前一一零零年)和西周 (約公元前一一零零年至七七一年)的青銅禮器,以及一批東周 (公元前七七零年至公元前二五六年)至宋代的銅鏡。而館內的元代(一二七一年至一三六八年)景教十字銅牌收藏量更是世界之冠。除此之外,館藏還有一小部份的玉石木雕、明代以降的水墨畫及當代中國油畫。 除展出館藏外,博物館也經常舉辦古今中外各類藝術展覽,包括香港早期歷史展覽,並為校內學生及公眾舉行研討會、講座及其他活動。博物館同時參與香港大學藝術系的教學工作,教授中國藝術及博物館學等課程,秉承大學博物館以教育為目標的宗旨,希望透過藝術教學開拓學生視野。    © Stanley Travel 天祥旅遊 2016-2023